information

Email: yourname@gmail.com 

Phone: 0909090909 

Address: 123 ABC

CVname.com: yourcvname.cvname.com

Tác giả không được xóa và không được thay đổi đường dẫn tùy chỉnh của trang này là yourcvname.majorcv.com/info